Bab Purwanipun Wontên Tiyang Badui tuwin Cara-caranipun

Kasêbut ing serat Enam belas tjeritera pada menjatakan Hikajat tanah Hindia karanganipun Tuwan G.J.F Biegman sarisakipun karaton Majapahit, nalika taun 1478, ing tanah Jawi Kilèn kadhatêngan ngulama saking Arab, ajêjuluk:Sèh Nuridin Ibrahim bin Maolana Israel, inggih ugi apêparab Kangjêng Sunan Gunungjati, amargi mirit anggènipun adêdalêm ing rêdi jati sacêlakipun kitha Cirêbon nalika samantên ing tanah Jawi Kilèn wontên panjênênganing nata ingkang angrênggani karaton Pajajaran, akadhaton ing Gilingwêsi.

Kacariyos Kangjêng Susuhunan Gunungjati punika karsa amêncarakên agami Islam inggih punika sarengatipun Kangjêng Nabi Mukhamad dinil Mustapha panutuping para ambiya. Sarèhning panggalihipun sarèh lêmbah manah sarta asih ing sêsami-sami, pramila tiyang ing ngriku kathah ingkang kapengin anyêyantrik utawi anggêgêbal dhumatêng panjênênganipun.

Kangjêng Susuhunan Gunungjati punika kagungan putra ajêjuluk:Sèh Sunan Udin, sarèhning ingkang rama sampun sêpuh:dados kawogan nyulihi minôngka bapa babuning para mukmin pangaubaning para pêkir miskin, ananging Sèh Kasanudin punika panggalihipun sulaya sangêt kalihan panggalihipun ingkang rama, (kalêbêt ing bêbasan: kacang tinggal lanjaran, utawi: banyu mili mandhuwur), awit anggènipun mêncarakên agami sarana wisesa tuwin roda paripêksa, malah kagungan karsa angêndhih karaton Pajajaran, asêngadi mêncarakên agami. Mila lajêng dhawuh dhumatêng para sakabat tuwin para murid ingandikakakên samêkta dêdamêl tuwin sangu, badhe kaajak ambêdhah nagari Pajajaran, sarèhning para sakabat tuwin para murid wau sami rumaos tuwuk tampi kêkucah utawi pêparingipun kangjêng sunan, mila sami gambira ing manah, angajab enggaling campuh pêrang, botên ajrih dhumawah ing sêsakit utawi pêjah, awit botên wontên malih ingkang urup kangge malês sih katrêsnanipun kajêng sunan, kajawi wutahing rah, pêdhoting otot tuwin putunging balungipun.

Wusana anuju satunggiling dintên panjênênganipun Sèh Kasanudin bidhal saking rêdi Jati, angirid wadyabalanipun, kathahipun tanpa wicalan, ananging panganggènipun maneka warna, lampahe wadyabala gumrêgut kados alun anêmpuh rêdi, kumrincinging kêndhali kumrêmpanging pêdhang tarung kalihan gadêbêg, sarta pangêriking turôngga andadosakên, asrining lampah, lêpas lampahing wadyabala, sampun dumugi talatah nagari Pajajaran, samargi-margi ambêbahak tuwin angêngobong-obongi pêkên ingkang kamargèn sami kajarah karayah, tiyang ing dhusun sirna gêmpang lumajêng angungsi gêsang, sami arêbat dhucung asalang tunjang, ingkang kacêpêng pinêjahan, rajakaya sami binoyongan, ingkang purun lumêbêt agami Islam, jalêr èstri dipun gêsangi, sadumugining kitha Gilingwêsi, wadyabala Islam sami nêmpuh sumêja pêjah sabil, enggal angatag kônca-kancanipun kotbuta angrangsang bitinging kitha angrisak baluwartining karaton, lajêng lumêbêt ing kitha angamuk punggung, sarèhning para wirotama ing Gilingwêsi, dèrèng asikêp dêdamêl awit saking botên andimpe mênawi pinrêp ing ripu, mila botên sagêd nanggulang krodhaning wadyabala Islam, mila lajêng sami lumajêng asar-saran ngungsi dhatêng wana, wontên ugi ingkang lajêng asrah bongkokan, lumêbêt agami Islam, satêngah-têngahing dahuru: sang prabu lolos kadhèrèkakên para garwa putra miwah sêntana punapa dene wadyabala sawatawis ingkang trêsna ing gusti.

Kacariyos sarêng para nayaka mantri tuwin bupati ing Gilingwêsi sami sumêrêp mênawi sang prabu lolos, lajêng sami nungkul sadaya, manut lumêbêt agami Islam, sarisakipun karaton ing Pajajaran, nalika taun: 1481 jajahan Pajajaran lajêng kaperang dados tiga

  1. jajahan karaton Cirêbon, ingkang jumênêng nata Kangjêng Susunan Gunungjati
  2. jajahan karaton Bantên, ingkang jumênêng nata panjênênganipun Sèh Kasanudin
  3. jajahan karaton Jakarta, ingkang jumênêng nata ingkang rayi Sèh Kasanudin.

Gêntos kacariyos lolosipun Sang Prabu Pajajaran tindak mangilèn dumugi ing tanah Bantên, ingkang kidul, sarêng dipun antawisakên botên wontên wadya Islam ingkang ambêbujêng lajêng adhêdhêkah ing ngriku, kaprênah ing èrèng-èrèngipun rêdi Kêndhêng urutipun rêdi Halimun (Sanggabuwana) amargi sampun mupus ing galih sarta nrimah dhumatêng takdiring Hyang Otipati, ngantos turun-tumurun taksih adêdunung ing ngriku botên purun pindhah pidalêm dhatêng sanès nêgari, sapunika taksih ugi taksih wontên turunanipun, inggih punika ingkang kawastanan tiyang Badui, manggèn ing dhusun Siboyo, Cikanèkès tuwin Cikamodor, cacahipun kirang langkung sèwu, tiyang samantên wau wontên ingkang kasêbut jalma ing lêbêt, wontên ingkang kasêbut jalma ing jawi.

Mênggah jalma ing lêbêt punika botên kenging langkung saking kawan dasa semah, sarta wontên kêkalih ingkang minôngka lêlurahipun, anama: Gerangpoon kalihan Gerangsêrat, wondene Gerangsêrat punika padamêlanipun dados juru kengkenan, kados ta têtumbas, sêsadean, sarta dados awak-awakipun tiyang Badui angrêmbag prakawis akalihan bôngsa sanès.

Muhamad Tahar, murid calon guru ing Ngayogyakarta Adiningrat

Iklan

Budaya dan Marketing Internasional

?????

  1. Perbedaan atawa Keberagaman Budaya Marketing Internasional 1.1 Perbedaan pendekatan-pendekatan budaya Pendekatan Antropologis Pendekatan Sosiologis Pendekatan Psikologis 1.3 Memahami, Mengkomunikasikan, Mengelola Memahami konsumen asing Memahami mitra kerja Berkomunikasi dalam perbedaan budaya Mengelola hubungan antarbudaya Situasi-situasi negosiasi kontrak Situasi konflik dan model resolusinya 1. Perbedaan atawa Keberagaman Budaya Marketing Internasional

Dulu,  manajemen perusahaan hampir selalu disibukkan oleh mesin, uang, dan pasar. Dan hal ini masih selalu terbuka untuk dinyatakan benar. Tetapi, dewasa ini, sebagai konsekuensi mondialisasi, manajemen diversitas menjadi aturan main mayor di seluruh irisan manajemen. Diversitas budaya (baca: multikulturalisme) dan pentingnya relasi-relasi antarbudaya terejawantahkan secara terbuka di semua sektor aktivitas marketing internasional. Beberapa ranah kritis manajemen antarbudaya manajemean kelompok multikultural dan proyek-proyek di luar negeri permaslahan ekspatriat kekuatan perdagangan internasional negosiasi kontrak-kontrak kontrak-kontrak perdagangan kontrak-kontrak representasi komunikasi iklan manajemen sumber daya manusia dan diversitas budaya manajemen relasi bisnis di luar negeri dan relasi konsumen

  • KEBUDAYAAN: SEJUMLAH KEBERSAMAAN DINAMIKA NILAI, PERILAKU UNTUK MEMPELAJARI KEPERCAYAAN, PENGETAHUAN, DAN PENGALAMANAN KHUSUS SUATU LINGKUNGAN DENGAN SEJARAHNYA, BAHASANYA, KARAKTERISTIK FISIK YANG KHAS (iklim dan geografisnya) ORGANISASI SOSIAL DAN AGAMANYA.

Unsur-unsur budaya itu mengantarkan kepada kode-kode yang menggerakkan hubungan antara individu dengan kehidupan sosial pada umumnya, dan hubungan bisnis pada khususnya. Karakter-karakternya yang khas berbeda menandainya akan spesifitasnya dan identitasnya yang berbeda satu budaya dengan budaya lainnya. Pada satu kelompok budaya atau dari satu negeri ke negeri lainnya, perbedaan sosiobudayanya dan kebiasaan-kebiasaan bisnisnya sama sekali berbeda—untuk memutuskan bahwa rencana marketingnya juga kudu berbeda. Jadi, ringkasnya begini saja–bahwa catatan di atas mendasari satu teori adaptasi marketing intrenasional. Pada titik ekstrem tertentu, sebuah perusahaan bisa saja menghindari pasar-pasar tertentu yang budayanya begitu jauh dari budaya perusahaannya. (bersambung)

LOMBA-LOMBA DALAM “FESTIVAL SEWU KITIRAN” 11 s.d 12 OKTOBER 2014

??????????

1. LOMBA KITIRAN

a.peserta bisa lebih dari satu orang pada setiap kelompok maks 3       
b.beaya pembuatan kitiran ditanggung peserta       
c.peserta wajib membawa kitiran pada saat mendaftarkan diri       
d.pendaftaran dimulai pada tanggal 3 Oktober dan ditutup pada tanggal 12 Oktober pk. 09.00       
e.tiap kelompok mendapat no peserta yang wajib ditempelkan pada tiang kitiran       
f.peserta untuk umum           
g.tinggi tiang kitiran minimal 3m           
h.bahan utama bambu selain itu bisa menggunakan bahan yang ramah lingkungan.    
Kriteria penilaian 
a. kitiran dapat berputar meski minim tiupan angin       
b. kitiran dapat menghasilkan bunyi-bunyian bernada yang berfungsi mengusir burung       
c. artistik, dan kerapian karya.  

Hadiah I= Rp 500ribu; II=Rp 300ribu; III=Rp 200ribu     

???????????????????????????????

2. LOMBA GEJOG LESUNG

a. 1 kelompok minimal terdiri dari 6 0rang
b. menggunakan busana tradisional
c. anggota meliputi : pemusik, penari dan penyanyi
d.setiap kelompok wajib membawakan 1 lagu wajib dan 1 lagu bebas.
c.durasi pementasan tidak lebih dari 10 menit.

Kriteria penilaian :
-aransemen musik, harmoni antara musik dan tari, kreativitas kostum dan keserasian

Hadiah I=Rp 500ribu; II=Rp 300ribu III= Rp 200ribu

c

3. LOMBA MENANAK THIWUL

a. bahan baku utama gaplek ( tiwul)
b. lauk pendukung tidak boleh lebih dari rp 20 rb
c. alat masak yang di gunakan harus tradisional (tungku grabah, kendil grabah, kayu bakar )
d. peserta boleh membawa peralatan tambahan seperti wajan, panci dll
e. peserta kelompok min 3 max 5 orang.
f. peserta harus menggunakan pakaian tradisional desa ( jarik, kebayak harian dll)
g. waktu memasak max 120menit

PENILAIAN :
a. rasa, proses memasak, display masakan.
b. keputusan juri tidak bisa di ganggu gugat.

Hadiah I=Rp 500ribu; II= Rp 300ribu; III= Rp 200ribu

topenglegger2006_2topenglegger2006_2

4. LOMBA FOTOGRAFI

Syarat Peserta:
a. Peserta dari kalangan Pelajar dan umum
b. Peserta hanya diperkenankan mengirim karya maksimal 3 buah foto

Syarat karya fotografi:
a. Peserta bebas menggunakan berbagai jenis kamera ( DSLR, Poket, Ponsel dll)
b. Karya yang diserahkan dicetak dengan ukuran A12 beserta softcopy sudah diformat dengan ukuran 30x40cm JPG/JPEG, dengan resolusi minimal 300 dpi
c. Menyertakan judul, keterangan foto (caption), tanggal pengambilan gambar, dan nama peserta di lembar terpisah (dalam formulir yang disediakan).
d.Dilarang menambahkan tulisan atau gambar apa pun di dalam karya foto yang dilombakan.
e.Olah digital diperkenankan sebatas kamar gelap (contras, hue, cropping, dodging, burning, saturation, level, curve, noise reduction/dust removing)
f. Pemotretan dilakukan di lokasi Festival Sewu Kitiran dari tanggal 3 Oktober s.d 12 Oktober 2014
g. Karya foto harus sesuai tema yang ditentukan
h. Dengan keikutsertaan, peserta dianggap telah menerima dan menyetujui seluruh persyaratan

Syarat Pendaftaran:
1. Penyerahan karya selambat-lambatnya pk 11.00 tanggal 12 Oktober 2014
2. Tiap peserta boleh mengikutkan lebih dari satu karya (maksimal 3 foto)   

Hadiah I= Rp 500ribu; II= Rp 300ribu; III= Rp 200ribu

??????????

FESTIVAL SEWU KITIRAN 2014

_DSC0796_2

Global Culture Institute (GCI)–sebagai gugus kerja budaya dosen dan mahasiswa UGM–semakin mengembangkan model pengabdian budayanya. Jika selama ini GCI identik dengan wisata desa Candran-Kebonagung, maka mulai tahun 2014, GCI merambah wilayah yang lebih kaya atraksi wsiatanya.

Tidak terlalu jauh dari Kebonagung, GCI menjalin kerjasama dengan tiga dusun di tepi Sungai Oyo untuk menyelenggarakan Festival Sewu Kitiran–dengan tema “budaya untuk kemandirian pariwisata”. Ketiga dusun yang berada di bilangan Kelurahan Sriharjo–masih di kecamatan Imogiri Bantul juga, Yogyakarta–berjejer dari timur ke barat: Kedungmiri, Sompok, dan Pengkol.

Selama ini, ketiga dusun tersebut, sebenarnya cukup dikenal di kalangan wisatawan lokal–meski tak urung kami temui wisatawan asing berseliweran di sana. Daya tarik utama kawasan tepi Sungai Oyo ini adalah sungai, jembatan gantung, sawah terasering, dan bukit-bukit karangnya yang menantang untuk dijelajahi. Namun, kekayaan atraksi alam tersebut tidak tersampaikan dengan semestinya kepada para calon pengunjung. Meski pula pemerintah Kabupaten Bantul terlanjur mendeklarasikan kawasan di bilangan Sriharjo ini sebagai destinasi wisata alam.

Untuk membantu masyarakat ketiga dusun membangun cita-citanya–banyak wisatawan datang dan pendapatan tambahan mulai bermunculan–GCI beserta Program Studi Bahasa Prancis, Program Studi Bahasa Jepang, dan Program Studi Bahasa Mandarin serta masyarakat ketiga dusun itu, sepakat untuk menggelar FESTIVAL SEWU KITIRAN 2014. Ketiga program studi tadi adalah program-program diploma bahasa yang bernaung di bawah Sekolah Vokasi UGM.

Sejatinya, festival ini adalah pengembangan manajemen budaya wisata desa yang dikembangkan GCI di laboratorium budayanya. Penerapan yang dilakukan GCI di kawasan Wisata Oyo ini bermuara kepada kemandirian masyarakat dalam mengembangkan kesejahteraan. Dasar pemikiran inilah yang menjadi uraian kegiatan Festival Sewu Kitiran 2014. Bahwa Festival Sewu Kitiran sebagai brand desa diperkaya dengan festival memasak thiwul, festival gejog lesung, dan lomba fotografi. Dan goal festival kemandirian ini adalah lokakarya pengembangan wisata desa yang diselenggarakan pada tanggal 11 Oktober 2014. Tentu, peserta lokakarya adalah mereka yang tercatat sebagai penduduk tetap di ketiga kawasan itu.

Ringkasnya, Festival Sewu Kitiran 2014 ini diselenggarakan pada tanggal 11 s.d 12 Oktober 2014, dan lokasinya di ketiga dusun tersebut. (muslikh)

 _DSC0341Pemandangan bukit terasering Kedungmiri yang  akan berhiaskan ratusan kitiran bambumulai 3 Oktober 2014 nanti.

Nini Thowong dan hantunya

Nini Thowong dan hantunya

Manusia mestilah terbilang mahluk kreatif, ini kalau saja Tuhan mengizinkan manusia dibandingkan dengan setan atawa malaikat.Mungkin sudah kodratnya manusia ngga bisa nonton hantu, wlo selalu ada yg bilang bhw manusia bisa lihat hantu, maka kreativitas lewat seni dan ritual lainnya, kreasi itu muncul. Begitu pula pada kasus Nini Thowong, yang semulacuma boneka tanpa daya, yang kini mulai dipercaya penduduk Candran dan para pengunjung Museum Tani,bahwa Nini Thowong sudah dimasuki jin.Percaya ngga percaya, waktu motret Nini Thowong yang lagi dirias,tiba2 bayangan hitam menyelinap dan tertangkap kamera….

Doddy Percildan mahasiswa

Doddy Percildan mahasiswa

Seni awalnya bukan tujuan hidupnya. Tetapi,setelah menekuni dunia konsultan,sebagai lulusan teknik sipil; Doddy Percil merasa bahwa panggilan hatinya adalah seni.Bersama Memet Chairul Slamet dosen ISI dan Kenyut, Doddy Percil menyumbangkan kebolehan merancang instrumen musik kaleng bekas. Dan karyanya itu dimainkan dalam Festival Memedi Sawah 2012 yang disponsori Global Culture Institute UGM bersama mahasiswa-mahasiswa Diploma Bahasa Prancis SV-UGM

Festival Ngliwet 2012

Festival Ngliwet 2012

Ngliwet, mungkin tidak lagi populer di lingkungan rumah tangga modern. Tetapi metode memasak ini perlu dikenang barang sesaat, sekurang2nya untuk mengingat kembalki bahwa pada masa tertentu kita bisa bikin nasi enak, pulen, dan gurih

Nini Thowong Kreasi Candran (lanjutan)

Berbeda dengan Nini Thowong lama yang begitu naratif–pertunjukan boneka untuk anak-anak perempuan adalah narasi laki-perempuan–Nini Thowong kreasi Candran murni seutuhnya menjadi kesenian untuk seni pertunjukan. Jika Nini Thowong lama menjaga sungguh-sungguh bahwa media adalah media untuk komunikasi, maka Nini Thowong Candran utuh sebagai komunikasi seni untuk kebutuhan situasi kiwari. Bahwa agar katharsis penonton teraih, maka penari laki-lakilah yang mendapatkan casting kesurupan.. Macam yang dialami Sumaji, pengusaha konstruki yang mendapati Nini Thowong sebagai bagian tenpentiong lembaga kehidupan adalah lembaga tanpa tedengaling-aling…(muslikh)